અમારા મશીનો મોટા પ્રમાણમાં માંસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગ, ઘઉંનો ખોરાક અને ઝડપી સ્થિર ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગમાં લાગુ થાય છે.

ફ્રોઝન મીટ ડાઇસર